Zoo Tycoon II

Láká vás kariéra øeditele moderní zoologické zahrady? Pak je nový a notnì vylepšený budovatelsko strategický poèin Zoo Tycoon 2 DS urèen právì vám! Co nabízí? Více zástupcù exotické svìtové fauny, pokroèilé možnosti pro navrhování a výstavbu zvíøecích výbìhù, zcela nové funkce a všechny ostatní prvky, s jejichž pomocí mùžete i ty nejodvážnìjší sny o nejlepším zoo parku promìnit ve skuteènost. Prosperita takového zaøízení samozøejmì vyžaduje prozíravé vedení, stejnì jako dobré prospívání všech chovaných exempláøù. A vìzte, že Zoo Tycoon 2 DS vám v obou pøípadech nabízí možnosti takøka neomezené!

Hra nabízí:

 • Souèasná hra více hráèù v režimu „Multi-Cart Play“
 • Možnost konfrontace dosažených výsledkù s ostatními hráèi
 • Množství zábavných bonusových miniher s detailními trojrozmìrnými modely chovaných zvíøat
 • Pøátelské a snadno srozumitelné ovládání stylusem a dotykovou obrazovkou
 • Herní režim „Zoo Director Mode“ – dosáhnìte co nejvyššího finanèního zisku
 • Nabídnìte návštìvníkùm ZOO možnost sponzoringu chovaných zvíøat
 • Herní režim „Zoo Designer Mode“ – navrhnìte a vybudujte vlastní unikátní zoo park
 • Bohatá nabídka zcela nových klecí a výbìhù
 • Poèetné portfolio všemožných živoèišných druhù, které uèiní vaši zoo atraktivnìjší pro nároèné návštìvníky
 • Více než 35 reprezentantù exotické zvíøecí øíše
 • Premiérovì mùžete zoo park rozšíøit i o mystické tvory jako napøíklad jednorožce, snìžné muže Yetti, pravìké triceraptory a další
 • Investice do výzkumu se vám vrátí v podobì pøístupu k novým speciálním pøedmìtùm a pomocníkùm
 • Zjednodušené a snadno osvojitelné ovládání dokonale využívající potenciálu stylusu a dotykové obrazovky