Your Shape + kamera

Toužíte pøed Vánocemi zchodit pár kil, chcete zpevnit vaše svaly? Zapomeòte na pøeplnìné posilovny, nová hra od Ubisoftu, Wii Your Shape, Vám umožòuje cvièit pøímo v pohodlí vašeho domova.

Your shape pokraèuje v trendu, který nastavil pùvodní Wii Fit. K Your Shape však nebudete potøebovat podložku, ale speciální motion-track kameru.

Speciální kamera snímá Vaše pohyby a tìlesnou teplotu a na základì tìchto informací upravuje nároènost programu, bìhem vašeho cvièení. Zároveò pøenáší obraz pøímo do televize, na které uvidíte svùj reálný obraz pøímo vedle vašeho trenéra. Díky pøesnému snímání vás osobní trenér napomíná pokud necvièíte správnì. Bìhem cvièení nemusíte mít v ruce žádné ovladaèe a mùžete se plnì soustøedit na právì vykonávané cviky.

Hra nabízí více než 400 rùzných cvièení a programù, vèetnì jógy, cardio fitness, posilování, protahování, hubnutí a mnoho dalších. Your shape pøináší osobní pøístup do virtuálního cvièení a cvièení které se skuteènì zamìøuje na vaše potøeby, cíle a výkony.

Your shape se plnì snaží vyhovìt ženám jejichž potøeby se neustále liší a nabízí spousta cílených cvièebních programù jako „Pøipravte se na bikiny“ nebo „Nové maminky v pohybu“.