Wing Island

Wing Island je leteckou simulací, která nabízí možnost létat velmi jednoduše s pomocí Wii ovladaèe v rozlehlém herním svìtì plném rozlièných úkolù. Nechybí mezi nimi doruèování rùzných zásilek, záchranáøské operace, ale i spousta úkolù vyžadujících akrobatické kousky. Hra nabídne podporu multiplayeru a zajímavá je možnost ovládat celou skupinu letadel seøazených v rùzných formacích.

Pohybový senzor Wii Remote umožòuje hráèùm jednoduše ovládat letoun do jakéhokoli smìru prostøednictvím jednoduchých pohybù rukou. Rychlé mávnutí Wii Remote doleva nebo doprava umožní v podezøelé situaci razantní obrat. Také ke zrychlení nebo snížení rychlosti staèí rychlý pohyb ovladaèem dopøedu nebo dozadu. Kromì toho mùže hráè použít Nunchuku ovladaè ke zmìnì herní perspektivy nebo jako ovladaè letounu spoluhráèe (pokud nemají hráèi k dispozici dva Wii Remote ovladaèe).

Wing Island nabízí ètyøi rùzné herní módy. V nejdùležitìjším – Pøíbìhovém módu – jde o to, splnit 27 rùznì nároèných misí a uvolnit si tak nové ostrovy a úkoly, získat rùzná ocenìní a vydìlat peníze, které je možno opìt investovat do nákupu letadel nebo pøíslušenství. Celkem existuje ve Wing Islandu sedm strojù, které si hráèi mohou pøetvoøit k obrazu svému. V Soutìžním módu hráèi trénují své letové vlastnosti – jejich úkolem bude buï co nejrychleji prasknout balónky poletující vzduchem nebo co nejrychleji prolétnout oèíslovanými branami. V Multiplayer módu pro dva hráèe mùže hráè se svým kamarádem soutìžit ve výše uvedených disciplínách. Navíc existuje ještì tøetí ztøeštìná varianta, ve které musí hráè trefit balónky, které jsou umístìny na zádi protivníkova letounu. A koneènì existuje ještì jeden mód, ve kterém mohou hráèi neomezenì, bez nutnosti plnit jakékoli požadavky nebo mise, volnì létat oblohou.