Rayman Raving Rabbids Nintendo Selects

EXKLUZIVNÍ KOLEKCE PRO NINTENDO WII – NINTENDO SELECTS

Sympatický bezkloubý blonïáèek Rayman s frajerskou patkou se vrací a s ním i pestrobarevný svìt plošinek a osvìdèené plošinkové zábavy. Tentokrát bude Rayman èelit poèetné invazi záškodnických králíkù, jejichž rozpínavost nezná hranic. Tìšit se mùžeme na „ztøeštìný“ styl animovaných komedií a tuny vtipných situací. Napøíklad v okamžiku, kdy je králièí cháska v drtivé pøesile a jakýkoliv otevøený konflikt má pramalou nadìji na úspìch, mùže hlavní hrdina sáhnout po tajné zbrani: šamanském tanci, který hlodavce zhypnotizuje a potom poslušnì vykonávají zadané pøíkazy. Chybìt samozøejmì nebudou ani klasiètí finální bossové sveøepì bránící konce úrovní.