Mario Party 9

O høe:
Mario Party 9 je další instalací velmi populární øady party her s natolik oblíbenými postavièkami z Houbového království. Jedná se o druhý titul této øady, který vychází pro Wii.

Zápletka:
V nejnovìjším díle øady Mario Party budete vyzváni k mnohem vìtší soupeøivosti. Bowser ukradl z nebe všechny mini hvìzdy a ty nyní musíte získat zpìt. Jinak než vítìzstvím nad svými protivníky ve více jak 80-ti nových minihrách to nepùjde.

Party mode:
Party mode je nový mód, který se hraje jako desková hra. Známé pravidla øady Mario Party byly v tomto módu upraveny natolik, že nyní cestuje (maximálnì) ètveøice hráèù v jednom vozidle po políèkách herní desky a støídají se. Na herní desce je nìkolik tras a nacházejí se na nich jak pozitivní políèka, která vás bolet nebudou, ale také bolestivá negativní políèka. Teoreticky je možné dostat své protivníky cílenì do úzkých situací, ale na druhou stranu, jelikož všichni sedíte v jednom vozidle, musíte také urèitým zpùsobem spolupracovat, abyste v úzkých náhle nebyli všichni. Právì v tomto módu jde o to vyhrát ve více osmdesáti minihrách mini hvìzdy, které strhl z nebe Bowser a vrátit tak nebi jeho lesk.
Boss Battle:
Boss Battle je naprostou novinkou v sérii. V tomto módu musí všichni hráèi spolupracovat a se spoleènými silami zvládnout celou øadu klasických bossù z celé øady her s kníratým instalatérem Mariem a v hlavní roli. I pøitom se sbírají mini hvìzdy a postupnì se pøipravujete na finální setkání s Bowserem. Ale nenechte se zmást tím, že musíte táhnout za jeden provaz. Co se zisku mini hvìzd týèe, jde opìt každý za sebe. Kdo jej chytne jako první, k nìmu jde bod.

Free Play Mode:
Další módy vám umožní zahrát si tìch více jak 80 nových miniher i bez toho, aby jste museli s protivníky na herní desku. Napøíklad díky módu Free Play Mode získáte naprostou svobodu a mùžete se zabavit kdykoli. Mezi další módy patøí napøíklad mód Extras, ve kterém naleznete minihry Goomba Bowling anebo logickou hrou Castle Clearout.

Minimální konfigurace:
– herní konzole Wii
– ovladaè Wii Remote
– ovladaè Nunchuck