FIFA 11

FIFA 11 mìní prostøednictvím funkce Personality+ od základù pojetí autenticity fotbalistù jak na høišti, tak i mimo nìj. Tento zbrusu nový prvek pøímo ve høe plnì reflektuje individuální dovednosti hráèù a umožòuje tak jejich jasné rozlišování.

FIFA 11 pøedstaví rovnìž nový systém pøihrávek Pro Passing, kde pøesnost pøihrávky urèí schopnost hráèe pøi zacházení s ovladaèem a úroveò dovedností, situace a pohyb fotbalisty na høišti. Výsledkem bude velmi propracovaný a zpùsob pøihrávání, který hráèe pøi perfektním zvládnutí náležitì odmìní. Naopak chybné vyhodnocení situace anebo síly pøihrávky povede k pravdìpodobné ztrátì míèe. Nové typy pøihrávek, jako napøíklad pøihrávka s falší, umožní rozjíždìt akce jistìji a efektivnìji.