Viva Pinata: Pocket Paradise

Na Nintendo DS pøichází Viva Piñata: Pocket Paradise! V Pocket Paradise bude vaším hlavním úkolem postarat se o zanedbanou zahrádku na ostrovì Piñata. Pokud o zahradu budete dobøe peèovat, uklízet jí, pìstovat rostliny, krmit piñaty a pøivádìt nové druhy piñat, promìníte jí ve skuteèný ráj piñat.

Hra nabízí:

  • Sedm zbrusu nových druhù piñat, vytvoøených exkluzivnì pro Pocket Paradise. Každý z nich má nové požadavky, domy a unikátní video sekvence.
  • Intuitivní systém ovládání plnì využívá výhod dotykové obrazovky Nintenda DS a dotykového pera a vy tak mùžete lehce pùsobit na své piñaty.
  • Ve videích tutoriálu spatøíte hvìzdy televizní série Viva Piñata z Fox4Kids a to vèetnì Hudsona Horstashiho, Fergy Fudgehogové a Paulieho Pretztaila.
  • Nový mód Playground vám umožòuje vytvoøit bìhem krátké doby luxusní zahradu plnou exotických piñat.
  • Díky místnímu bezdrátovému pøipojení Nintenda DS si mùžete vzácné piñaty vymìòovat se svými pøáteli.