Trauma Center: Second Opinion

Všichni Nintendo fanoušci jsou opìt povoláváni na nemocnièní pøíjem, protože jsou potøeba jejich šikovné chirurgické ruce. V této simulaci operací pro herní konzoli Wii budete moci zjistit, zda ovládáte zacházení s virtuálním skalpelem nebo zda udržíte chladnou hlavu pod vysokým tlakem. Stejnì jako v pøedchozím díle Trauma Center: Under the Knife pro pøenosné Nintendo DS bude i zde hráèovým úkolem provádìt komplikované chirurgické operace a zachraòovat tak pacientùm život. Pøitom se stará bezdrátový ovladaè Wii Remote o dosud nepoznanou hloubku hraní, protože umožòuje ovládání hry prostøednictvím pøirozených pohybù rukou a slouží tak jako optimální operaèní náèiní.

Dìj Trauma center: Second Opinion zaèíná v Hope Clinic, kde se hráè opìt shledá s mladým lékaøským asistentem Derekem Stilesem a seznámí se i s jeho novou kolegyní Dr. Nazomi Weaverovou. Oba zoufale bojují proti smrtící nemoci GUILT (Gangliert Utrophin-Immun-Latenz-Toxin), která byla rozšíøena jednou teroristickou skupinou.

Stejnì jako pøedchozí titul na Nintendo DS nabízí i Trauma Center: Second Opinion hráèi nabitou akci a tempo. Nejdùležitìjšími schopnostmi pøi provádìní øady bude kromì pøesnosti i rychlost. Pokud bude Wii-chirurg vládnout jistou rukou, mùže za obì své schopností získat mnoho bodù.

Pøi hraní se ovšem nevyužívá pouze Wii Remote, ale i Nunchuk ovladaè. Díky tomuto ovládání obìma rukama se hra maximálnì pøibližuje realitì a stává se velmi napínavou. Prostøednictvím Nunchuk ovladaèe si hráè vybírá nástroje, které potom obsluhuje pomocí Wii Remote obdobnì jako u reálné operace. K dispozici bude mít více než tucet rozdílných nástrojù, od injekcí a laserù po skalpely a defibrilátory, se kterým mùže opìt pomocí elektrošokù oživit pacienta se zástavou srdce. Mladí lékaøi, do jejichž role mohou hráèi vklouznout, disponují vždy zcela jedineènými schopnostmi a léèitelskými metodami. Také tyto schopnosti se dají strategicky využít.

Pokud si nìkdo chce dále zlepšovat chirurgickou práci rukou a zvyšovat svùj poèet bodù, mùže si postupnì zvìtšovat požadavky a každou episodu hrát nìkolikrát. Kromì toho pøináší pøíbìh Trauma Center: Second Opinion zcela novou, šestou kapitolou i další nároèný herní mód, který pøivádí na hranice svých možností i samotné umìlce skalpelu. Pokud ale hráè teprve teï zaèíná se svým virtuálním lékaøským vzdìláváním, mùže zaèít na jednodušším stupni obtížnosti. V každém pøípadì se stará hra Trauma Center: Second Opinion o zdravou herní zábavu.

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.