Tony Hawk’s Proving Ground

Hra pøináší hlubší možnost úprav podle pøání hráèù, než kdykoliv pøedtím, vèetnì vybaveného video editoru, aby mohli vytváøet impozantní skateová videa a kompletnì upravitelnou online skateboardovou halu, kde mohou hráèi jezdit na svých prknech s pøáteli. Hráèi budou mít navíc rovnìž možnost hladce pøeskakovat ze singleplayeru do online hraní a stejnì tak upravovat sjízdný terén a budovy. Hráèi tak získají nejpropracovanìjší skateový zážitek všech dob. Tony Hawk’s Proving Ground rovnìž nabízí více Nail the Trick pohybù, jako napøíklad Nail the Grab a Nail the Manual zesilující napìtí z provádìní velkých trikù.