Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory

Co by se stalo, kdyby jednoduchý algoritmický program zpùsobil zhroucení asijské burzy, úplný výpadek proudu v New Yorku nebo pøevzal kontrolu nad balistickými raketami? V roce 2007 se to stalo skuteèností! Pouze jediný èlovìk má klíè k tomuto programu a vy ho musíte za každou cenu najít. Jinak se øetìzovì šíøící chaos již nepodaøí zastavit.

Charakteristika:

Vysoký adrenalin pøi zneškodòování v boji zblízka.
Ovládání techniky používání útoèného nože, dokonale tiché zbranì.
Pro otevøený boj má nyní vaše SC20K nástavec s brokovnicí.