The Sims 2 Pets

Vytvoøte pro vaše Simíky nové kamarády, které si zamilují na celý život. Hra s Wii ovladaèi je zábavná a jednoduchá, ale pøipravte se na to, že vaši chlupatí kamarádi vám mohou pøichystat neèekaná pøekvapení. Vybírejte si z nejoblíbenìjších psích a koèièích ras nebo upravte jejich vlastnosti tak, aby vznikl jedineèný mazlíèek, který se stane èlenem vaší rodiny. A už vaši Simíci dovádìjí se svými mazlíèky na procházce v mìstském parku nebo pro nì po obchodech hledají perfektní doplòky, pamatujte na jedno – Simí mazlíèci mají svùj vlastní rozum.

Hra nabízí:
Vaši Simíci mají mazlíèky: Osvojte si pro vaše Simíky psy, koèky a morèata, s nimiž si mohou hrát. Mazlíèci mají dokonce své charakteristické vlastnosti – jsou chytøí, pøátelští, blázniví nebo hyperaktivní.

Vytvoø si mazlíèka: Vyberte si z více než 22 psích a 15 koèièích ras, mj. retrívrù, bíglù, mopsíkù, køížencù mopsíkù a pudlù, mainských mývalích koèek, siamských koèek aj. Mùžete si dokonce vytvoøit své vlastní mazlíèky úpravou množství charakteristických znakù jako je tvar tìla, barva a typ srsti, tvar èumáku a uší.

Vyrazte do mìstského parku: Vezmìte své Simíky a jejich mazlíèky na procházku do mìstského parku, kde si mohou se svými chlupatými kamarády hrát a setkávat se s dalšími Simíky a jejich zvíøátky. Pro své mazlíèky kupujte rùzné zábavné vìci v místních obchodech a mezitím sledujte, jak se centrum mìsta rozrùstá.

Klasický herní systém Sims: Vytvoøte si Simíky podle vlastní podoby a podoby vašich pøátel a rozhodujte, jak budou žít své životy – jejich osudy jsou ve vašich rukou.

Hraní s Wii je jednoduché: S plnì podporovaným ovládáním pomocí Nunchuku a Wii Remote pouze zamiøte na obrazovku a ovládejte své Simíky. Budování vašich domovù je hraèka – zdi, nábytek a dekorace pouze uchopíte a pøetáhnete tam, kde je chcete mít.