The Simpsons Game – akce

K novému filmu Simpsonovi se v øíjnu tohoto roku pøidá oficiální videohra od spoleènosti Electronic Arts. Simpsonovi ve høe nabídnou unikátní interaktivní zážitek s klasicky bláznivým pøíbìhem pøímo od tvùrcù televizního seriálu. Autenticitì populárních animovaných hrdinù významnì napomáhají hlasy pùvodních amerických dabérù.Homer, Marge, Bart a Líza mají ve høe ty nejšlechetnìjší cíle – zachránit svìt od narùstajícího chaosu. Každá z postav má speciální schopnosti, s kterými se vydává za dobrodružstvím v mìsteèku Springfield (a nejen tam!). Bart bude své protivníky likvidovat jako známý Bartman, Líza zase využije hudební saxofonový útok. Homer se dokáže promìnit na kutálející se horu tuku a Marge se svým megafonem snadno ovlivòuje chování lidí. Nebudou chybìt ani vtipné parodie populárních poèítaèových her. Simpsonovi pøedstavují bláznivou a hutnou zábavu na dlouhé hodiny pro celou rodinu.Hra Simpsonovi se na trhu objeví v øíjnu 2007 na Playstation 3, Playstation 2, Playstation Portable, Xbox 360, Wii a Nintendo DS.