Stratego

Stratego je po celém svìtì velice oblíbená stolní hra a nyní vychází i pro Nintendo DS. Stratego – Next Edition je hra urèena jak pro mladé hráèe, tak pro starší. Nebýt toho, že není od Nintenda, byla by urèitì zaøazena mezi Touch! Generations hry. Mùžete hrát buï proti poèítaèi anebo bezdrátovì se svými pøáteli – i online pøes Nintendo Wi-Fi Connection.

Máte k dispozici „armádu“ èítající 40 (Stratego originál) nebo 10 (Stratego Duel) figurek. Cílem je získat vlajku vašeho protivníka a ubránit svou vlastní. Ze všeho nejdøíve si hráè rozestaví za pomoci stylusu a dotykového displeje své figurky po herním poli. Protivník však neví, kde jsou.
Kazdá figura má urèitou hodnost. Èím vyšší èíslo, tím vyšší hodnost. Zaútoèí-li figurka s vysokou hodností na figurku s hodnotou nižší, zvítìzí ta s tou vyšší. Ta poražená poté zmizí z obrazovky.
Pøejeme spoustu úspìchù pøi získávání protivníkovy vlajky!

Klíèové prvky:

  • Pùvodní pravidla deskové hry
  • Hráè si mùže vybrat ze tøí módù – Stratego Original, Stratego 90° èi Stratego Duel.
  • Pro zaèáteèníky je tu ještì jeden – Stratego Open, ve kterém vidíte pozice figurek vašeho soupeøe.
  • Podporuje Nintendo Wi-Fi Connection
  • Hra obsahuje i „vysvìtlovací“ mód, ve kterém se dozvíte i spostu strategických tipù a trikù.
  • Pøehledné statistiky o figurkách, které už padly, a o tìch, které jsou k dispozici.