Spore Creature Keeper

Vytvoøte si vlastní jedineènou nestvùrku a proveïte ji dobrodružstvím za záchranou planety
ve Spore Creatures pro Nintendo DS!

Plnì využívaje výhod dotykového displeje, vás Spore Creatures zve k použití intuitivního
Spore Creature Editoru a nechá jen na vaší pøedstavivosti vytvoøení malé nestvùrky s velkým
osudem. Máte na výbìr z více než 200 èástí tìla a možnost jakkoliv mìnit vlastnosti, barvy a
vzory.Možnosti jsou prakticky neomezené!

Postupem èasu budete schopní pøidávat pøíšerce schopnosti a mìnit její vzhled sbíráním stále
nových èástí tìla nebo schopností a to vše bìhem prùzkumu rozlehlého 3D svìta. Jak
postupujete ve svém putování za nalezením zdroje nepokojù v galaxii, musíte podstoupit
speciální mise; ujmout se jiných stvoøení, prozkoumat nové oblasti èi zmìøit své síly
s pøíšerami, které vám stojí v cestì.

K ještì vìtší radosti z tvoøení vlastních Spore pøíšerek, mùžete své výtvory sdílet s ostatními
hráèi svìta pøes Nintendo Wi-Fi pøipojení a uložit si tak každou životní formu, na které vám
ulpí zrak, na svém DS. Pøipravte se ponoøit do dobrodružství života, kde vaše tvoøivost
pomùže zformovat osud celého vesmíru.

* Vytvoøte si vlastní jedineènou nestvùrku použitím dotykového displeje a pomozte jí na
cestì za záchranou galaxie.
* Užijte si interakce s ostatními nestvùrkami, které potkáte bìhem prùzkumu
obrovského 3D svìta.
* Sdílejte své výtvory s ostatními hráèi pøes Nintendo Wi-Fi pøipojení.