Soulcalibur Legends

Soulcalibur je bezkonkurenèní bojová herní série, která se vrací exkluzivnì pro Nintendo Wii ve høe Soulcalibur Legends, akèní adventuøe odehrávající se v third-person pohledu.

Soulcalibur Legends sleduje èiny Siegfrieda a dalších postav Soulcalibru (nových i pùvodních) v šestnáctém století. Siegfried se vydává za úkolem zachránit království pøed znièením a pøi hledání kouskù meèe Soul Edge, které je nutné spojit, se utkává s ostatními bojovníky. Tento osudový úkol vede nevyhnutelnì i k setkání s prokletým meèem.

Wii Remote a Nunchuk – to jsou vaše zbranì. Provádíte pohyby a komba za využití øízených švihù a dalších pohybù. Ovládnìte speciální útoky, které získáte v prùbìhu dobrodružství, a bojujte v rùznorodých prostøedích. Získávejte body za nièení nepøátel a velkých bossù. S pomocí ostatních postav spatøíte svìt Soulcalibru v naprosto novém svìtle.

Hra nabízí:

  • Hra exkluzivnì navržená pro Nintendo Wii – k ovládání postav se tedy využívá Wii Remote a Nunchuk a hráèi se pokouší poskládat dohromady kousky meèe Soul Edge.
  • Své spojence volte uváženì. Pøepínejte se mezi rùznými postavami, se kterými se setkáte.
  • Klasická tabulka Soulcalibur – bìhem hraní pøíbìhu za svou oblíbenou postavu ze Soulcalibur postupujete v hodnotícím systému výše.
  • Noví nepøátelé a bossové – dovednosti boje s meèem získávají díky novým nepøátelùm a silným bossùm novou úroveò.
  • Vylepšování zbranì – zbranì se vyvíjejí podle vašich zkušeností, poté je možné je lépe ovládat a provádìt silnìjší útoky.
  • Spirit Break – odhalte speciální útoky Spirit Break a niète své nepøátele s úžasnými efekty.
  • Mód úkolù – hrajte ve 12 rùzných prostøedích, ve kterých vám pøekrásná krajina slouží jako bojištì pro 40 questù
  • Mód hry pro více hráèù – otestujte si své schopnosti v boji proti dalšímu hráèi v rùzných herních módech
  • Soutìž – bojujte o nejvyšší „body count“ pøi nièení hrùzostrašných nepøátel
  • Versus – bojujte proti svému pøíteli, abyste odhalili, kdo je skuteèným mistrem