Sonic Rush Adventure

Sonic Rush je ultrarychlá akèní arkáda, jejímž hlavním hrdinou tentokrát nebude Sonic sám. Spoleènost mu bude dìlat zbrusu nová tajemná postava Blaze the Cat. Oba dva se vydají na hodnì nebezpeènou výpravu za získání speciálních Sol drahokamù, které se za žádnou cenu nesmí dostat do nesprávných rukou. Bìhem cesty rozdìlené na detailnì zpracované úrovnì èekají na Sonica i Blaze the Cat noví nepøátelé a také mnohá pøekvapení v neustále se mìnících se lokacích. Sonic Rush je v základu 2D arkáda s typicky bohatým designem úrovní, kde nechybí žádná z tradièních pøekážek v podobì krkolomných skokánkù, dlouhých svahù ideálních pro nabrání rychlosti, ostnù, pružin a další. 2D zpracování herního svìta je vyšperkováno speciálními 3D efekty a punc jisté pochybné originality dodává celku fakt, že Sonic sám osobnì je zpracován jako 3D objekt, což platí o hlavních záporòácích na koncích úrovní.Díky tomu, že hra nabízí 2 hlavní postavy èekají na hráèe dvì samostatná dobrodružství, která disponují i odlišným vývojem hlavních událostí, jež se vzájemnì prolínají. Kromì hlavního módu se fanoušci mohou tìšit i na herní módy vedlejší, které umožní mnohem vìtší využití stylusu, který v hlavním herním módu bude jinak tak trošku zahálet.