Resident Evil Remake

Resident Evil Remake nabízí hráèùm s Wii možnost zahrát si klasický Resident Evil, který mohli v minulosti minout, za skvìlou cenu. Prožijte poèátek ságy Resident Evil v remaku hry, která odstartovala žánr survival hororù.

Policejní oddìlení mìsta Raccoon City neví co se stalo s jeho elitní jednotkou S.T.A.R.S. , kterou vyslalo na prùzkum oblasti Arklay Mountain, kde se v nedávné dobì záhadnì ztratilo nìkolik lidí. Helikoptéra jednotky se zøítila do lesa a od té doby s nimi nelze navázat kontakt. Policie se rozhodla vyslat další jednotku S.T.A.R.S. , tentokrát tým Alpha, aby zkontroloval co se vlastnì stalo……….ale vìci se mají brzo zkomplikovat.

Budete ovládat èleny S.T.A.R.S. týmu Alpha Chrise Redfielda a Jill Valentinovou (oba mùžete vidìt i v novince Resident Evil 5). Vaším úkolem je prozkoumat hrùzostrašné sídlo v centru strašlivé katastrofy a odhalit tajemství skrývající se za radikální spoleèností, zabývající se genetickým výzkumem. V každém rohu èíhá nepopsatelná hrùza a vás èeká nejtìžší zkouška – pøežít! Prožijte znovu vzrušení a strach ve høe, která urèila smìr žánru survival hororù a zapoèala herní sérii, které se ve svìtì prodalo už více než 40 milionù kopií.

• Znovuzrozený originál: Toto je Wii verze klasické hry Resident Evil Remake, originálnì vytvoøené pro GameCube v roce 2002. Oproti pùvodní verzi pro PlayStation z roku 1996 nabízí hra nové místnosti, oblasti, pøedmìty a nestvùry

• Pøežijí jen ti nejlepší: bojujte proti páchnoucím zombiím, nakaženým psùm, a dìsivým bossùm ve vašem zápasu o pøežití

• Rozmanité zbranì: zbranì vás ochrání když budete napadení

• Vaše oblíbené postavy série Resident Evil koneènì na Wii: Hrejte za Chrise Redfielda nebo Jill Valentinovou a odkryjte dvì naprosto odlišné herní linie pøi prùzkumu hrùzného sídla

• Složité hádanky: vyøešte nebezpeèné a komplikované hádanky a odhalte dìsivá tajemství

• Více než 10 možných herních zakonèení: konec hry je závislý na vašich pøedchozích rozhodnutích a úspìších