Red Steel

Pøíbìh hry Red Steel staví hlavního hrdinu do nepøíliš závidìníhodné situace, kdy je jeho slièná snoubenka unesena a její otec – svrchovaný boss japonské mafie – brutálnì zavraždìn konkurenèním gangem. Jediná cesta za záchranou jeho milované vede z Los Angeles do japonského Tokya, kde se musí postavit nevypoèitatelném a nièemu se neštítícímu místnímu podsvìtí!

• Exkluzivní poèin urèený výhradnì pro nový videoherní systém Nintendo Wii. Red Steel je od poèátku vyvíjen s ohledem na unikátní možnosti, které akèním hrám z pohledu první osoby nová platforma nabízí!

• Nejsilnìjší zbraò je ve vaší ruce! Naplno využijte možností revoluèního bezdrátového Wii ovladaèe a bojujte jako nikdy pøedtím! Napodobte všechny dechberoucí pohyby z akèních filmù a pøedveïte svým nepøátelùm, že meèe v kombinaci se støelnými zbranìmi je spojení, jehož následek zcela zdrcující!

• Zvládnìte smrtící bøity seèných zbraní a nauète se využívat bohatý potenciál široké škály nejrùznìjších výzbroje pro boj na vìtší vzdálenosti.

• Základem je správný postoj. Nauète se koncentrovat svou mysl a ve vhodný okamžik pøekvapit zástupy nepøátel neèekaným výpadem. V pøípadì krajní nutnosti je možné pozastavit èas a s rozmyslem zamìøit více nepøátel najednou.

• Staòte se novodobým samurajem a osvojte si umìní orientálního japonského boje. Potom již staèí získané zkušenosti pøesvìdèivì demonstrovat svým protivníkùm a jejich respekt a obdiv vás nemine.

• Herní režimy pro více hráèù – soupeøte s vašimi pøáteli na rozdìlené herní obrazovce – pouze tak se pøesvìdèíte, kdo je skuteèným mistrem!