Rabbids Travel in Time

Baaaaah! Šílení králíci se vrátili s dalším do sebemenšího detailu propracovaného plánu jak ovládnout naši planetu Zemi. Tentokrát chtìjí zneužít upravené praèky (stal se z ní stroj na cestování v èase), cestovat s ní v èase, konkrétnì øeèeno do zpátky do minulosti, a dobít naše dìjiny. A mùžete se vsadit na to, že pokud králíci se svým strojem èasu obsadí historické muzeum a vydají se napøíè dìjinami od poèátku lidstva, je s naší minulostí amen.

Obsah hry
Hráè v této høe pomáhá králíkùm cestovat zpátky do minulosti a prostøednictvím velkého poètu miniher zmìnit jejich spád. Projdìte virtuálním muzeem dìjin lidstva a zažijete na vlastní kùži jak vymøeli dinosauøi, jak Sfinga ztratila svùj nos nebo jak Leonardo Da Vinci nakreslil Mona Lisu. Tyto minihry jsou rozdìleny do pìti kategorií, ve kterých na Vás èeká 20 zábavných høíèek, které mùžete hrát jak v singleplayeru, tak v multiplayeru. A teprve ve høe s pøáteli objevíte pravé kouzlo Raving Rabbids: Travel in Time. Nicménì nemusíte se spoléhat jen na návštìvy Vašich nejbližších. Prostøednictvím bezplatné služby Nintendo Wi-Fi Connection mùžete hrát online s hráèi z celého svìta.

Ovládání
K tìmto minihrám se dostáváte postupným prùzkumem budovy muzea, která je rozdìlena do nìkolika pater podle období dìjin. Na každém takovém patøe pak neleznete nìkolik dveøí, které tvoøí imaginární vstupní bránu do jiné doby.

Aby Vás mohla Vaše herní figurka respektive Váš králík správnì reprezentovat, mùžete si své šílené králiky napøíklad obléci do historických obleèkù. Každý obleèek navíc také zmìní jedineèným a vtipným zpùsobem jejich osobnost. Kdo by nechtìl šíleného králíka Naopoleona Bonaparteho?

Ovládání je založeno jako už tradiènì ve hrách se šílenými králíky na pohybových gestech a využití dalších funkcí ovladaèe Wii Remote pøípadnì i Nunchuku. Avšak nìkteré minihry v této sbírce využijí také pøíslušenství Wii Motion Plus èi zbrusu nový Wii Remote Plus.

Minimální požadavky:
– herní konzole Wii
– ovladaèe Wii Remote

Doporuèené požadavky:
– herní konzole Wii
– ovladaèe Wii Remote + pøíslušenství Wii Motion Plus nebo Wii Remote Plus
– ovladaè Nunchuck