Purr Pals

Vyberte si svou oblíbenou koèièku, dejte jí jméno, krmte ji a hrajte si s ní – vše pomocí jednoduchého ovládání prostøednictvím Nintenda DS. Vaše koèièka bude dokonce reagovat na váš hlas a pùsobit na prostøedí, které jí poskytnete. Získejte pravidelný pøíjem a kupte svému mazlíèkovi roztomilé doplòky a hraèky.

Hra nabízí:
– Vyberte si ze 40 koèièích plemen, pøièemž každé má svou vlastní unikátní osobnost.
– Používejte øádnou péèi a tréninkové techniky , abyste své koèièce poskytly to, co potøebuje a co by si pøála.
– Upravte rysy chování své koèièky.
– Upravte si svou koèièku podle sebe pomocí neomezeného výbìru.

– Používejte hlasové pøíkazy, na které bude vaše koèièka reagovat.
– Trénujte svou koèièku hraèkami a jídlem.
– Reagujte na sebe s vaší koèièkou v prostøedí, které jí poskytnete.
– Soutìžte se svou koèièkou v zábavných minihrách.