Pro Evolution Soccer 2007 Winning Eleven

Další pøírùstek do kategorie fotbalových simulací se sice nemùže pyšnit øádnou licencí, nicménì na atraktivitì mu to pranic neubírá. Oproti pøedchozím dílùm série sází Pro Evo 6 na mnohem akènìjší hru, pøièemž všechny „kontaktní“ akce jsou co do ovládání realizovány podstatnì jednodušší formou. Hra také mnohem více zohledòuje aktuální stav a rozmístìní fotbalistù na høišti: po ostré pøihrávce jsou šance na promìnìní gólové šance o poznání menší, než když dáte pøednost sice zdlouhavìjšímu, leè strategicky promyšlenìjšímu postupu. Grafická stránka hry také doznala notných zmìn a zejména postavy hráèù (vèetnì animace a mimických gest) jsou opravdu vydaøené.

V Evropì vyšla tato hra pod název Pro Evolution Soccer 6.