Poké Park: Pikachu’s Adventure

První Pokémonní dobrodružství pro Wii, v hlavní roli: Pikachu!

Hrajete za Pikachu a musíte vyøešit všechny problémy, které postihly zvláštní nové místo zvané PokéPark. Cestou se spøátelíte s dùležitými Pokémony, se kterými se zúèastníte dovednostních her a mnoha nároèných atrakcí, které v PokéParku naleznete.

Až donedávna byl Poképark chránìn pøedmìtem nazvaným Sky Prism, ale ten byl rozbit a jeho kousky se rozletìly po celém PokéParku. Musíte tedy v roli Pikachu prozkoumat celý PokéPark a sesbírat všechny kousky rozbitého Sky Prism, èímž zachráníte toto magické místo.

PokéPark Wii: Pikachovo dobrodružství je první Pokémonní dobrodružství pro Wii. Hra vás vtáhne do hlubin podmanivého akèního a dobrodružného pøíbìhu, setkáváte se a mluvíte s širokou škálou Pokémonù.

Jak se propracováváte pøíbìhem, mùžete prozkoumat rùzné oblasti uvnitø PokéParku, pøièemž každá se velmi liší od té pøedchozí. V Plážové, Ledovcové, Lávové nebo Strašidelné oblasti mùžete najít rùzné atrakce, které obsahují hlavní výzvy hry.

Každá z atrakcí je minihra, jako tøeba závod v bìhu, zkouška síly nebo pøekážková dráha.Minihry jsou navržené tak, aby otestovaly vaše schopnosti na maximum. Pøekonávání vysokých skóre v atrakcích je èasto cestou k získání kouskù Sky Prism. Wii Remote ovladaèem mùžete tøást a naklánìt jej, díky èemuž mùžete létat, plavat a bruslit a pobavit se tak u øady zábavných atrakcí jako napøíklad:

• Rhyperior´s Bumper Burn– pokémon bojuje na pódiu.Pokuste se shodit protivníka z pódia.

• Bulbasaur´s Daring Dash – co mùže být lepšího než pokémonní závod v bìhu. Pro zrychlení tøeste Wii Remote ovladaèem.

• Salamence’s Air Ace –sestøelte terè když letí vysoko na obloze v této støílecí minihøe. Zasažení cíle pøi ovládání Pokémona je opravdová zkouška vašich schopností.

• Venusaur’s Vine Swing – naèasování je v této zkoušce to nejdùležitìjší. Jestliže totiž chcete dosáhnout dlouhého skoku, musíte skoèit v tu pravou chvíli.

• Gyarados´ Water Dash – závod s èasovým limitem, kde se musíte vyhýbat pøekážkám a využívat zrychlení, abyste na tomto vodním høišti dosáhli toho nejlepšího èasu.

Ale Pikachu není jediný kdo si atrakce vyzkouší! Ve chvíli kdy se Pikachu spøátelí s jinými pokémony, budete za nì moci hrát na rùzných atrakcích,èímž se otevírají bohaté možnosti pro strategické použití odlišných Pokémonù s jejich specifickými schopnostmi.

Mnoho z tìchto Pokémonù mùže také Pikachu vyzvat k dovednostním hrám, jako je tøeba bitva, hra na schovávanou nebo na honìnou. Pokud tyto pokémony porazíte, stanou se vašimi pøáteli.

Toulejte se po zemi, moøem i oblohou a ukažte svou rychlost a dovednosti v prvním Pokémonním dobrodružném a akèním titulu pro všechny vìkové kategorie na Wii s PokéParkem: Pikachu.