Pangya! Golf With Style

Tato komplexní golfová simulace je inspirovaná stejnojmenným (a velmi úspìšným) titulem z osobních poèítaèù. Ovšem ovládání je pøizpùsobeno pokroèilým možnostem konzole Wii a pøibyly i herní režimy a zcela nové pøedmìty a postavy. Zmínìné ovládání si zcela pohodlnì vystaèí s WiiMote, které slouží jak k samotným odpalùm, tak i k pohybu po greenu a nastavování pohledu kamery. Základní pravidla „zeleného sportu“ Pangya! Golf ctí, ovšem rozšiøuje je o množství originálních prvkù. Hráèi se mohou uchýlit k použití speciálních „nadpøirozených“ pohybù a situaci na høišti ovlivòují napøíklad prolétávající letadla anebo toèící se vìtrné mlýny. Velmi dùležitou úlohu hrají ve høe i tzv. „Pang“ body, které získáváte za obzvláštì riskantní èi vydaøené kousky. Za nì lze poøizovat speciální kostýmy a bonusové pøedmìty, které oceníte zejména pøi vypoøádávání se s odvìkými postrachy každého golfisty (jako zrádnými jezírky èi písèitými plácky).