Pac-Man World 3

Oslavte 25. výroèí Pac-Mana, s jeho nejnovìjšm, oblíbeným seriálem, Pac-Man World™ 3! V šílené honbì za mocí, sestrojí geniální a ïábelský Erwin stroj, který je schopen proniknout do svìta duchù… Øíše duchù! Øíše duchù ale naopak pronikne do skuteèného svìta, což bude znamenat obrovskou katastrofu s nièivými dùsledky!

Pac-Man se z neznámých dùvodù ocitá mimo vesnici Pac-Village, v této neznámé a podivné zemi, a nezbývá mu než odhalit Erwinùv zámìr a zachránit svìt. Po cestì Pac-Man potkává „staré pøátele“, a aby porazil hlavního nepøítele, bude se možná muset spojit se svými bývalými nepøáteli.

Hra nabízí:
– Nový pøíbìh – Pac-Man se ocitá v podivném novém svìtì, ze kterého pronikne do záhadné Øíše duchù.

– Ovládání duchù! – Díky speciální vlastnosti mají hráèi možnost ovládat Pinky a Clyde.

– Zásoba podpùrných prostøedkù – napø. Power Ribbon (mocná stužka), Time Decelerator (zpomalovaè èasu), Electro-Charge (elektro-nabíjení), Chrome Power (chromová síla), a Super Butt Bounce (Super skok)…, které mùžete dobít prostøednictvím ovoce, které jste nasbírali!

– Bonus Mazes – Pøesuòte se do klasického 2D a 3D Pac-Man bludištì pro získání bonusù

– Nové Pac-Manovy pohyby – Nyní mùžete šplhat na ploty, zdi, toèit se kolem sloupù a dát nepøátelùm pìstí!

– Souèástí je originální Pac-Man – Zahrajte si originální arkádovou hru z roku 1980!