Nerf-N-Strike

Staòte se mistry likvidace v první akèní høe s NERF blaster. Ve svìtì, vytvoøeném tak, aby plnì vyhovoval øádìní s NERF, mohou hráèi zpùsobit naprostou paseku a vylepšit si své støelecké schopnosti nebo vyzvat pøátele, aby se pustili do boje v módech pro jednoho èi více hráèù. S naprosto novým NERF blaster mohou hráèi vyrazit i ven, protože jejich zbraò mùže vystøelovat i skuteèné náboje NERF!