Need For Speed Underground 2

Need for Speed: Underground 2 je pokraèování závodního hitu NFS: Underground od spoleènosti Electronic Arts. Je postaven na stejném enginu jako pøedchozí díl, nabízí však mnohem více speciálních efektù, detailnìjší prostøedí i vozidla. Výraznou zmìnou je opuštìní konceptu sledu závodù a pøechod na systém poskytující hráèi vìtší volnost a vlastní výbìr závodu.

NFSU 2 obsahuje jedno velké mìsto složené z 5 rozlehlých oblastí. Hráè se mùže po této ploše volnì pohybovat a na urèitých místech vyznaèených na mapì vstupovat do závodù, nebo nakupovat nové vybavení pro svùj vùz. K dispozici je také nìkolik nových herních módù vèetnì pøepracovaného multiplayeru a vylepšený je i systém nakupování souèástí a úprav vozidla. Všechno bylo uzpùsobeno tak, aby se hra stala ještì pøístupnìjší širokému zástupu hráèù. Jde zkrátka o vypilovaný první díl s více vozidly, nìkolika koncepèními zmìnami, lepší grafikou a vìtším poètem závodù.

– bezdrátový multiplayer až pro 4 hráèe

– nekoneèná tuningová nabídka

– ovládání GPS a nitra na dotykové obrazovce