Need for Speed The Run

Vstup do závodu je jen slabý odvar toho, co pøijde pak – pøekonávání hranic, proplétání hustým provozem velkomìst, riskantní jízda po zledovatìlých cestách horských prùsmykù a prùjezdy úzkými kaòony s plynem na podlaze. Need for Speed The Run s podporou špièkové technologie herního enginu Frostbite™ 2 studia DICE posouvá úroveò žánru akèních závodù do nových výšek. Prim hrají pøedevším úžasné vizuální zpracování a fyzikální model chování aut na rùzných vozovkách. Vše se navíc odehrává na pozadí pøíbìhu, který chytne a nepustí. Od startovní èáry u Golden Gate Bridge až do cíle u paty Empire State Building budou vašimi vìrnými prùvodci žhavá auta, nervy drásající závody a úžasnì napínavý pøíbìh.

S využitím technologie herního enginu Frostbite 2 se Need for Speed The Run chystá stanovit nové standardy v oblasti grafického zpracování a fyzikálního modelu vozù. Need for Speed The Run pøijde i s novým atraktivním stylem prezentace pøíbìhu, kde každý špièkový výkon vtáhne hráèe hloubìji do svìta bez limitù a pravidel, ale také bez spojencù. Souèástí hry bude opìt Autolog – revoluèní online technologie série Need for Speed, tentokrát však ve vylepšené podobì. Jejím prostøednictvím lidé objeví skvìlý nový zpùsob hraní her, možnost sledování vývoje kariéry a porovnávání statistik.