Solatorobo: Red the Hunter

Solatorobo: Red the Hunter

Pøíbìh
Naše matièka Zemì se kompletnì zmìnila! Jednotlivé kontinenty se vznesly do nebes a veškeré lidstvo zmizelo. Svìt následnì obydlely nové bytosti, které byly mírumilovné a milující. Ale na druhou stranu také chamtivé a hádavé, prostì jako lidé. Ale není divu, vždy jednou lidmi byli. Je to požehnání nebo prokletí? To ukáže èas.

Vítejte v hráèùm dosud neznámém epickém fantasy svìtì vznášejícím se v netušených výškách. Republika Shepherd se rozkládá po nìkolik ostrovech plující v nebesích vysoko nad zemským povrchem, na kterých žijí bytosti pøipomínající svým zjevem známá zvíøata, ale pùvodnì bývali lidmi a jejich vlastnosti neztratili. Nìkteøí z nich mají dokonce možnost se v èlovìka promìnit. Napøíklad hlavní hrdina této hry, sedmnáctiletý Red Savarin, který je napùl èlovìk a napùl pes. Vìtšina zdejších obyvatel má svého robota, stejnì tak Red. Ten jeho se jmenuje Dahak a spolu se vydají na epické dobrodružství, ve které musí zachránit svìt pøes záhubou Larem, prastarým ztìlesnìním zla.

Rozsah
S hlavním hrdinou a jeho robotem budete na svém Nintendu DS cestovat Redovou vzducholodí po mytických ostrovech a bojovat pro mech-robotùm a jiným nepøátelùm. Kromì robotù musí bojovat napøíklad proti nebeským pirátùm, zvítìzit v celé øadì závodních letù a rozdat si to s obrovskými pøíšerami.

Solatorobo: Red the Hunter èítá více jak 70 misí nepoèítaje nespoèet vedlejších questù a dalších možností hry. Ta se dá rozdìlit na dvì èásti, které obsahují nìkolik kapitol. Ve všech jde o to udržet souèasný stav svìta a uchránit jej pøed definitivní zkázou. Obrovský rozsah hry slibuje minimálnì 20 hodin herní zábavy.

Videoherní anime
Pøi pohledu na grafický styl je však více než jasné, že kromì toho, že byste mìli mít rádi žánr japonských RPG a fantasy, mìli byste mít rádi také anime, nebo se na této høe vyøádili nejen renomovaní designéøi jako napøíkad Nobuteru Yuki (The Vision of Escaflowne), ale také špièkový tým MADHOUSE, které je proslulé svými anime seriály (Marvel Anime, Ninja Scroll, Death Note a CardCaptor Sakura). Mùžete se tedy tìšit nejen na pestrobarevnou a stylovou grafiku ve manga stylu, ale také na nemálo a pøedevším kvalitních animovaných filmových scén.

Solatorobo: Red the Hunter vychází ve spolupráci Nintenda s Namco Bandai Games a je hratelné na konzolích rodiny Nintendo DS (tj. Nintendo DS, Nintendo DS Lite, Nintendo DSi a Nintendo DSi XL) a také na novém Nintendo 3DS v rámci zpìtné kompatibility.