Professor Layton and the Lost Future

Mistr mezi detektivy, profesor Layton a jeho mladý asistent Luke se vydávají na své tøetí dobrodružství, které slibuje být ještì více strhující než ty pøedchozí. Zbrusu nový díl Professor Layton and the Lost Future pøekvapí hlubokým pøíbìhem s neoèekávanými zápletkami, zvraty, dech beroucími zpùsoby vyprávìní a ne ménì než 165 hádanek, které èekají na Vaše mozkové buòky. To nebude lehký oøíšek.

Hlavní dìj

Pøíbìh zaèíná dopisem od Luka adresovaného na profesora Laytona, odeslaný z deset let vzdálené budoucnosti. V dopise varuje Luke svého mentora pøed obrovským neštìstím, které hrozí Londýnu a které lze odvrátit jen s jeho pomocí. Souvisí tento dopis s ještì jinou událostí? Ponìvadž jen pár dnù pøedtím zmizel britský premiér poté, co se zúèastnil testu stroje pro cestování v èase, který jak se dalo èekat, nedopadl dobøe. Aby se tohle dalo potvrdit nebo vyvrátit vydávají se profesor a jeho pomocník na cestu èasem plnou hádanek.

Ovládání

Musíte objasnit velký poèet tajemství a odkrýt temná spiknutí, aby jste britské hlavní mìsto zachránili pøed hrùzostrašným osudem. Vašim jediným pomocníkem pøi tom bude stylus, se kterým budete skrz dotykový displej nejen øešit všechny hádanky, ale také navigovat naše hrdiny, hledat po stopách a vést rozhovory s obyvatelstvem.

Výprava

Tøetí díl øady o profesorovi Laytonovi obsahuje ještì více vyprávìèských elementù a animovaných filmových sekvencí než jeho pøedchùdci a chlubí se spoustou nových výzev. Zároveò si však ponechává zvláštní atmosféru, duch dobrodruha a charm kultovní série, kterému už tøetím rokem propadají miliony hráèù po celém svìtì. Èeká na vás nejhlubší, nejtragiètìjší a nejemotionálnìjší pøíbìh, který videoherní prùmysl v posledních letech zažil.

Ve zvláštních filmových pohledech do minulosti se navíc podíváte na život Hershala Laytona pøed vstupem do svìta videoher. Dozvíte se o jeho zmizelé lásce, jak se stal profesor a jak pøišel ke svému cylindru.

Minihry a bonusy

Kromì typických elementù hry se mùžete tìšit i na trojici miniher. Jednak mùžete øídit profesorovo auto nazývané Layton-mobil, mùžete interagovat s jeho papouškem a do tøetice všeho dobrého mùžete postupnì „vyplnit“ prázdný sešit. Napøíklad samolepkami, které získáte jako odmìnu pøi øešení hádanek. A pak je tu samozøejmì celá øada nových charakterù, které Vám, èím dál pocestujete v èase, odemknou další a další rébusy a bonusy.

Stahovatelný obsah

A to není jediný zpùsob jak se dostat k novému obsahu. Druhá cesta vede pøes internet a bezplatnou službu Nintendo Wi-Fi Connection, pøes kterou si budete moci stáhnout do hry každý týden nový obsah.

Minimální konfigurace:

herní konzole Nintendo DS