Ninja Reflex

Herní titul Ninja Reflex servíruje všem pøíznivcùm a obdivovatelùm bojových umìní jedineènou pøíležitost, jak navýsost atraktivním a stylovým zpùsobem provìøit rychlost svých reakcí a vypilovat reflexy s pøesností na milisekundy. Odmìna stojí zato: kultovní èerný pás od Mistra Senseie se bude ve sbírce vašich herních trofejí jistì skvìle vyjímat! Chybìt nebude ani možnost pomìøit své síly s dalšími vyznavaèi orientálního boje v ninja stylu: utkat se mohou až ètyøi hráèi souèasnì.