Naruto

Hra sleduje pøíbìh televizní série a v této rychlé ninja akci pro až ètyøi hráèe v devíti rùzných herních módech plnì vyžívá výhod Wii Remote. Další generace ve hrách NARUTO rovnìž obsahuje nové animace postav, nové interaktivní prostøedí a speciální minihry, vytvoøené exkluzivnì pro Wii Remote.

Hra nabízí:

  • 14+ dostupných postav – Mezi dostupnými postavami naleznete originální postavy jako Naruto, Sasuke nebo Sakura, ale i postavy zbrusu nové, které se nikdy v sérii Clash of Ninja neukázaly. Všechny postavy mají navíc nové animace pro Wii!
  • Bojujte v jedné z šesti úrovní – Každá ze šesti úrovní má dvì odlišné bojové zóny, které dovolují porazit soupeøe v jedné úrovni a poté pokraèovat v boji pøi pøechodu do další bojové zóny.
  • Exkluzivní obsah pro Severní Ameriku – Tato hra obsahuje nové herní efekty s interaktivním prostøedím a zbrusu nové animace speciálních útokù, které budou exkluzivním obsahem pro Severní Ameriku.
  • Rozlièné herní módy – Herní módy obsahují: mód pøíbìhu, útok na èas, boj o pøežití, souboj dvou hráèù, hru dvou hráèù na body, boj o pøežití dvou hráèù a multiplayer 1-4 hráèù.
  • Tøi speciální minihry vytvoøené speciálnì pro Wii Remote – Házení hvìzdicemi, Rasengan trénink a Trik stínu.