Mystery Case Files: MillionHeir

Hráèi hledají ve velkém množství pestrobarevných prostøedí chytøe schované pøedmìty. Hráèi postupují interaktivním detektivním pøíbìhem, ve kterém prošetøují mnoho postav a získávají nové dùkazy, aby nalezli právoplatného dìdice milionu dolarù. Tato nová hra je dostupná pouze pro Nintendo DS. Mystery Case Files: MillionHeir pøináší interaktivní logické hlavolamy, které využívají jak dotykovou obrazovku, tak vestavìný mikrofon. V sérii Mystery Case Files se vùbec poprvé objevuje i hra pro více hráèù. Hra pøedstavuje novou generaci her najdi-a-vyøeš a je vhodná jak pro náhodné hráèe, tak pro fanoušky série.