MySims Racing

Závoïte až do projetí cílovou páskou v MySims Racing! Setkejte se s mnoha lstivými soupeøi na velkém množství exotických tratí! Utkejte se s až tøemi dalšími pøáteli v multiplayeru. Bìhem svého závodu hledejte úžasná vylepšení, jako je tepelnì navádìná dýnì nebo vypouštìè bublin, která vám pomohou znièit konkurenci. Ve høe je témìø nekoneèné množství možností upravit vozidlo tak, aby vyhovovalo vaší osobnosti. Mùžete mìnit karosérii, nástøik a mnoho pøíslušenství. Nejen, že mùžete mìnit vzhled svého auta, ale mùžete vylepšit i výkon, zrychlení a ovladatelnost a to použitím správného motoru, tlumièù a pneumatik.