MySims Kingdom

S MySims Kingdom se ponoøíte do pøíbìhu o prozkoumávání a objevování, ve kterém musíte pomoci králi Rolandovi a jeho poddaným obnovit království. V prùbìhu epického dobrodružství si vyslechnete nové pøíbìhy od starých i nových pøátel, objevíte nové fascinující zemì, budete stavìt a budovat, pøièemž jediným limitem bude vaše pøedstavivost.

Vaše dobrodružství zaèíná v Hlavním mìstì (The Capital), v zemi, která je centrem vašeho vyprávìní. Po setkání s králem Rolandem mùžete vyrazit z mìsta. Novì pøidané možnosti budov vám pomohou pøi dokonèování úkolù. Hra je koncipována ve stylu MySims a tak lze vše upravit a vìcem, které vytvoøíte, mùžete dodat jedineèný vzhled! MySims Kingdom… vydejte se na svou cestu plnou prozkoumávání a objevování!

Epický pøíbìh – král Roland potøebuje vaši pomoc pro obnovení svého království! Dokážete spojit síly s ostatními MySims a obnovit tak jeho pøedchozí slávu?

Nové tváøe a staøí známí – setkejte se s novými MySims jako je král Roland. Poté pozdravte staré pøátele, jako je Ginny a Buddy, kteøí oba prošli zmìnami, jež váš potìší!

Cestujte do nových zemí – pøekonejte ohromné zemì království, z nichž každá má své vlastní téma. Objevte unikátní vìci, které mùžete provádìt ve chvílích, kdy pomáháte jejich obyvatelùm!

Nové možnosti budov – kromì domù a zaøízení mùžete nyní stavìt mnohem více výmyslù, které vám pomohou dokonèit pro krále váš epický úkol!

Nová kapitola pøíbìhu MySims Kingdom – pomozte králi Rolandovi zmaøit plány zla ve vzdáleném koutì království. V 9 nových minihrách mùžete ukázat své schopnosti!

Hra je kompletnì s èeskými titulky!