My Fitness Coach

Hrajete Wii hry a máte rádi Wii Fit? Tak nyní vykroète ještì krok dopøedu a zaènìte spolupracovat s Mayou, vaší virtuální osobní trenérkou, v pohodlném, intenzivním fitness programu, který si mùžete pøizpùsobit podle svých potøeb.

Nejprve Maya otestuje vaši fitness úroveò, aby mohla stanovit vaše cíle a pøijatelný èasový rozvrh pro jejich splnìní.

Maya vás bude provázet všemi dynamickými tréninky, které obsahují více než 500 unikátních cvièení – to zaruèuje, že žádné dva tréninky nebudou nikdy stejné. Vyberte si hudbu, svou kondici, oblast, kterou chcete mít na zøeteli, a Maya se postará o zbytek.

Maya vám poskytne fitness rady a motivaèní elán, bude na vás bìhem cvièení mluvit, aby vám pomohla hýbat se a abyste tak dosáhli svého stanoveného fitness cíle.

Hra nabízí:

  • Zhodnote svou souèasnou fitness úroveò, abyste si mohli stanovit svou fitness základnu.
  • Fitness cíle a tréninkový kalendáø: rozhodnìte se, zda je váš fitness cíl snížení váhy, zvýšení pevnosti horní èásti tìla, zvýšení pevnosti dolní èásti tìla, zvýšení pevnosti celého tìla, zlepšení èinnosti kardiovaskulárního systému nebo flexibilita. Potom si zvolte délku svého programu a stanovte, jak èasto plánujete trénovat.
  • Tréninkové lekce s více než 500 unikátními cvièeními zahrnují jógu, pilates, kick box, kardio fitness, posilování, flexibilitu a cvièení na snížení váhy.
  • Návod: bìhem každého tréninku mùžete stopnout akci a podívat se na model, který demonstruje pøesnì, jak se má dané cvièení provádìt správnì.
  • Sestavování diagramù pokroku: podívejte se na své úspìchy zobrazené graficky. Maya vás provede podrobným zhodnocením po každých 10 trénincích, abyste mohli mìøit svùj úspìch.
  • Nastavení: 9 rùzných tréninkových prostøedí a 4 typy hudebního doprovodu (Hip Hop, 80. léta, latinská hudba a taneèní hudba).
  • Meditaèní zahrada: perfektní místo k praktikování protahování, jógy a celkové relaxace.
  • Cvièební vybavení: kompatibilní s vaším vlastním kouskem zaøízení, které mùžete pøipojit do svého cvièení.