MX vs ATV Untamed

Premiérový záøez veleúspìšné akènì-závodní offroad série MX vs. ATV do DS platformy ještì záøí novotou! A co od nìj mùžeme èekat? Samozøejmì poøádnì divokou jízdu, pøi níž tuhne krev v žilách jezdcùm i pøihlížejícím divákùm toužících po poctivé dávce adrenalinem nabité podívané! Dechberoucí skoky a efektní manévry v doslova ïábelských rychlostech, které vám zježí ochlupení po celém tìle a postaví do strnulého pozoru vlasový porost, si nyní mùžete vychutnat tak autenticky, jako nikdy pøedtím!

Dominující prvky titulu MX vs ATV Untamed pøedstavuje jednak boj o pøední místo v èele závodního peletonu, jednak strhující kaskadérské kousky. DS verze se mùže pochlubit rovnou desítkou exkluzivních superkrosových tratí, které spolehlivì umocní rivalitu mezi hráèi na absolutní maximum. Usednout mùžete za volanty dvou zcela rozlišných skupin vozidel (MX a ATV), které se prohánìjí po tøech obrovských superkrosových arénách. Budete-li úspìšní, doèkáte se zasloužené odmìny v podobì dvou bonusových krasavcù Sand Rail a Golf Buggy.

K demonstraci odvážného kaskadérského nadání je k dispozici témìø tøicítka pozemních i vzdušných akrobatických kouskù. Opatrnosti však není nikdy nazbyt – pøíliš divoká exhibice vysoko nad tratí mùže mít za následek velmi tvrdé pøistání.

Hra nabízí:

  • Šampionát: probojujte se na stupnì vítìzù ve skvìlé, detailní a plnì trojrozmìrné grafice!
  • DS Premiéra: Vzorný reprezentant série MX vs. ATV s podtitulem Untamed se na platformì Nintendo DS objevuje vùbec poprvé
  • MX versus ATV: v kategorii MX mùžete zvolit objem kubatury (250cc/500cc), ATV skupina zase nabízí možnost výbìru odlehèeného èi tìžkotonážního modelu
  • Reálný matematicko fyzikální jízdní model dává sledování i hraní naprosto reálný rozmìr
  • Kaskadérská výzva: pøedveïte svým protivníkùm i dychtivým sítnicím diváckého publika nìkterý z témìø tøiceti dechberoucích akrobatických kouskù!
  • Variabilní herní prostøedí: prožeòte superrychlé superkrosové koráby po deseti exkluzivních tratích èi nìkterém ze tøí specializovaných stadiónù!