Music

Jamování je jednoduché. Hudebníci ve vaší kapele jamují jednoduše hraním na své nástroje v rytmu nebo improvizují podle své nálady. Hrajte rychleji. Hrajte pomaleji. Pøeskakujte takty nebo si jich pár pøidejte. Mùžete si dìlat, co chcete – Wii Music automaticky pøevede váš styl na skvìlou hudbu. Neexistují chyby – hrajete prostì jen pro zábavu z hraní.

Ovládání Wii vás do hudby pøímo ponoøí. S Wii Music mùžete hrát na více než 60 nástrojù za použití jednoduchých pohybù s Wii Remote a nunchakem. Brnkejte pøi høe na kytaru, banjo nebo sitar. Bubnujte pøi høe na bubny nebo konga. ukejte pøi høe na piáno, vibrafon a xylofon. Narozdíl od vìtšiny hudebních her vás Wii Music nebude nutit používat spoustu kláves. Staèí jen imitovat hru na nástroje.

Wii Music nabízí možnost virtuálnì tvoøit hudbu. Vyberete si skladbu a nástroj a rozhodnìte se, jestli chcete vnést do klasické hudby rockové prvky, jazz do lidové písnì, nebo pøedìlat klasiku Nintenda, jako je napøíklad hudba ze Super Mario Bros., do jihoamerického rytmu. Seznam skladeb je ale pouze odrazovým mùstkem – dùležité je, jak budete ve skladbì improvizovat.

Pošlete své nahrávky svým Wii pøátelùm, kteøí mají Wii Music. Ti uvidí vaše Mii èleny kapely, váš styl improvizace a vaši volbu nástroje. Mohou sledovat vaše nahrávky nebo nìkteré èásti vaší skladby pøehrát a zaslat vám ji upravenou zpìt. Pøes WiiConnect24 si mùžete své výtvory zasílat znovu a znovu.

Hra nabízí:

  • Zahrajte si znovu: použijte mód playbacku a podívejte se na svou nahrávku, pøivedenou k životu za použití dramatických úhlù kamer.
  • Chopte se taktovky: veïte orchestr ve høe, kde máváte ovladaèem Wii Remote jako dirigentskou hùlkou a vedete tak orchestr. Nechte jeho èleny hrát rychle, pomalu, silnì nebo slabì.
  • Zvoní zvonek? Mávejte ovladaèem Wii Remote a nunchakem pro hru na dva zvonky, které jsou souèástí vìtšího orchestru.
  • Každý èlen má své úkoly: hrajte své noty pouze v okamžiku, kdy je to v melodii zapotøebí.
  • Hudební sluch: puste se do kvízu, který otestuje váš hudební sluch úkoly, jako je napøíklad umísování not v poøadí od nejnižší k nejvyšší.
  • Zabubnujte si na bicí: zahrajte si na bicí sestavu. V tomto módu je využit také Wii Balance Board (prodává se s Wii Fit). Wii Remote a nunchak používáte jako palièky a položte obì nohy na Wii Balance Board, který funguje jako virtuální pedály pro basový buben a Hi-hat.