Monster 4×4 World Circuit

Jste pøipravení øídit nejsilnìjší trucky svìta a závodit „hlavu na hlavu“ v off-roadové soutìži, která vede pøes celý svìt? Budete zasypáváni pískem egyptské pouštì, budete se ploužit pøes zasnìžené ruské hory nebo ujíždìt drtivými kalifornskými lesy, abyste uèinily jízdu neklidnou i pro chlapíky za vámi. Pøitom všem budete upírat oèi k jednomu cíli – na výhru, kterou bude jednak proplacení výhry v tomto závodì, jednak pøizpùsobení svého trucku a vystavìní vašeho koneèného „Monster stroje“.

Hra nabízí:
– Øízení kolem 40 nejsilnìjších truckù svìta v zábavné a rychlé jízdì po celém svìtì (Egypt, Moskva, Barcelona, San Francisco, Jižní Dakota)
– Postavte si svùj vlastní truck, který bude vyhovovat pøímo vám
– 3 rozdílné zpùsoby použití ovladaèe tak, aby si mohl perfektnì zahrát každý hráè
– Øada herních odmìn – pošlete barely na své nepøátele, objevte zkratky a skryté pasažéry,…
– Buïte nejlepší – soutìžte na jedné konzoli až se ètyømi kamarády, kteøí mají své vlastní bojové techniky