Monopoly

Videohry MONOPOLY slibují èerstvý pohled na nadèasovou klasiku s hratelností pro hráèe každého vìku a všech stupòù herních schopností. Zbrusu nová edice pøináší nový simultánní mód až pro ètyøi hráèe, díky kterému se mùže zapojit úplnì každý a celá rodina si tak mùže užít spoustu spoleèné zábavy. Rychlý herní systém odstraòuje zbyteèné prostoje tím, že umožòuje hráèùm skupovat majetky v nìkterých z nejznámìjších mìst a pamìtihodností z celého svìta. Rodiny mohou plnit své cestovní pasy a zpøístupòovat si nové herní desky, které se nikdy døíve neobjevily, nebo navzájem bojovat proti sobì v zábavných interaktivních minihrách, jako napøíklad útìk z vìzení a únik s lupem. Offline mùžete hrát jak v módu pro jednoho tak i více hráèù a dosáhnout vítìzství skoupením naprosto všeho!

Hra nabízí:

  • V této zbrusu nové, super rychlé verzi, obchodujete s majetky a utkáváte se v zábavných minihrách a cílem je jediné – stát se tím nejbohatším!
  • Hry se mohou zúèastnit až ètyøi hráèi.
  • Nejrozsáhlejší kolekce desek MONOPOLY v jednom balení – od nejnovìjší MONOPOLY HERE & NOW: The World Edition po klasické MONOPOLY.