Michael Jackson The Experience

Nejvìtší legenda popu vstupuje do videoherního hudebního svìta ve høe Michael Jackson The Game. Budete moci zpívat. Budete moci tanèit. Ba co více, poprvé si ve høe budete moci zatanèit a zazpívat najednou. Skuteènì si vyzkoušíte, jaké to je být Michaelem Jacksonem

Hráèi mohou oèekávat plné umìlecké pøedstavení, což je vlastnì nový krok ve smìru hudebního herního žánru. Titul bude samozøejmì obsahovat Jacksonovy ikonické skladby a prostøedí koncertù a pøedevším bude mít podporu Kinect na Xboxu360 a Move na PlayStation3. Jako vìtšina hudebních titulù bude i tento podporován v budoucnu stažitelnými pøídavky.

Staòte se legendou populární hudby!