Metroid Prime Trilogy

Ještì pøed vydáním Wii se obecnì mìlo za to, že s novým pohybovým ovládáním by se tento pøístroj mohl teoreticky stát rájem pro hry FPS žánru. Èasem se ovšem ukázalo, že je Wii spíše rájem pro rodinné kolekce miniher, ale to je už jiný pøíbìh.

Každopádnì Nintendo hodlá všem ostatním pøedvést, jak má poøádná hra vidìná z pohledu vlastních oèí na Wii vypadat. Ostatnì už jednou se mu to s Metroid Prime 3: Corruption docela povedlo, takže proè toho nevyužít?

Nový díl série Metroid Prime ovšem pochopitelnì ohlášen nebyl a mùžeme jen odhadovat, zda k nìmu tøeba nedojde na letošní E3. Nintendo ovšem prozatím hodlá pokraèovat v trendu remakù her z GameCube, a tak se na nás chystá Metroid Prime Trilogy. Již z názvu je zøejmé, že pùjde o kolekci všech tøí dílù Metroid Prime, pøièemž ty starší dva budou dovybaveny podporou pohybového ovládání a širokoúhlého zobrazení.

V Americe by tato kompilace mìla vyjít již 24. srpna, do našich konèin jí to s velkou prevdìpodobností o moc déle trvat nebude.