Marvel Nemesis: Rise of The Imperfects

V Marvelovì svìtì vypukla strašlivá válka a její výsledek závisí jen na Vás! Hra Marvel Nemesis: Rise the Imperfects –nabízí nejautentiètìjší a nejvýpravnìjší souboje v historii videoher ve stylu Super Hero, zùstává však vìrná Marvelovu komiksovému odkazu.

Postavte legendární hrdiny (Super Heroes) proti skupinì nepøátel (Imperfects). kteøí vznikli ve spolupráci Marvela, EA a hvìzdných tvùrcù knižních komiksù. Nechybí humorné scénky a napínavé souboje, ve kterých se rozhodne, kdo je nejsilnìjší ze všech. Máte možnost ovládat postavy z Marvelova seznamu hrdinù, najdete zde opravdové legendy, napø. Spider-Mana, Wolverina nebo Iron Mana.

Na vlastní kùži si vyzkoušejte, jaké to vlastnì je, být super hrdinou, mít všechny ty úžasné schopnosti a využít je proti nepøíteli. V plnì interaktivních bojových arénách se odehrávají kruté a nelítostné souboje. Hra Marvel Nemesis: Rise of the Imperfects se odehrává èásteènì v Marvelovì svìtì a èásteènì v New Yorském prostøedí. Snažte se využít výhody tìchto míst a porazit nepøítele v tzv. soubojích head-to-head, v bitvách, kterých se mùže zúèastnit více hráèù souèasnì, nebo v režimu pro jednoho hráèe.

Tým tvùrcù, který se podílel na vzniku hry Marvel Nemesis: Rise of the Imperfects, se skládá z hollywoodských legend a ze známých tvùrcù knižních komiksù, napø. ilustrátora Jaea Lee (Spider-Man, Uncanny X-men, Captain America) a tvùrce filmových postav Paula Catlinga (Spider-Man, The Punisher, Harry Potter a Tajemná komnata). Spoleènost EA nabízí Marvelovým fanouškùm fantastický zážitek, více než 12 postav super hrdinù, zcela nové postavy a jedineèné a tvrdé souboje v rozmanitých lokalitách.

Vlastnosti hry:

• Bojujte jako super hrdina: Je jednoduché hru prostì zapnout a hrát, ale velmi složité ji mistrovsky zvládnout. Tuhle výzvu si nenechte ujít :hra „Marvel Nemesis:Rise of the Imperfects“ totiž umožòuje hráèùm plnou kontrolu nad jedineènými schopnostmi každé postavy, pøidává však do hry hlubší bojovou strategii.

• Marvelovy hvìzdné postavy : Uznávaný mistr komiksù, Jae Lee, propùjèil svùj talent vzniku Marvelových postav, i legendárních hrdinù, ke kterým patøí Iron Man, Spider-Man a Wolverine.

• Nová rodina super hrdinù: Spoleènost EA pøizvala ke spolupráci na vytváøení nové rodiny super hrdinù, tzv. Imperfects, osvìdèené mistry zábavního prùmyslu, napø. Paula Catligna, a s pøispìním schopností veterána Marvela se noví hrdinové pohybují ve starých známých pøíbìzích.

• Využijte prostøedí, ve kterém se nacházít, ke svému prospìchu: Snažte se porazit nepøátele v interaktivních bojových arénách, jejichž každou èást je možné využít jako zbraò. Jedná se o házení rùzných pøedmìtù, pøimáèknutí nepøítele ke zdi atd.

• Zcela nový komiksový seriál: Noví super hrdinové od spoleènosti EA se v období od kvìtna do øíjna objeví v šesti-dílném seriálu s názvem „Nemesis: The Imperfects“.

• Bitky pro více hráèù (Multiplayer): Zúèastnìte se tzv. head-to-head bitek v režimu pro jednoho hráèe, pro více hráèù, nebo se vrhnìte do souboje online.

• Akce pro jednoho hráèe (Single-player): Ve høe “Marvel Nemesis: Rise of the Imperfects“ se hráèi v rámci režimu pro jednoho hráèe ocitnou v intensivní herní akci a souèasnì v hlubokém pøíbìhu, což je v bojových žánrech zcela jedineèné.

• Velké množství pøedmìtù k nalezení: Bojujte s plným nasazením, aby se Vám povedlo získat opravdu cenné odmìny.