Mario Strikers Charged Football

Fotbal je jeden z nejpopulárnìjších sportù svìta. Ovšem Nintendo ho dìlá ještì populárnìjším: Pár pravidel bylo stanoveno až ve høe, za to nìkolik nejoblíbenìjších Nintendo charakterù zde zaujalo své místo. V pìtièlenných týmech nastupují proti sobì postavy ovládané nunchuku ovladaèem a Wii Remotem, které pøemìòují reálné pohyby hráèù v akci odehrávající se na obrazovce.

Mario Strikers: Charged Football se zøetelnì odlišuje od každé dosavadní fotbalové simulace – prostøednictvím vìtšího napìtí a hloubky hry a také díky vìtší koncentraci na kapitány týmù. Tyto virtuální hvìzdy disponují zvláštními schopnostmi, kterými mohou rozhodujícím zpùsobem ovlivnit výsledek zápasu. A aby toho nebylo málo, mohou Wii hráèi z osmi virtuálních týmových kolegù vybrat tøi, které budou mít rovnìž nìjaké speciální vlastnosti. Díky tomu je možné takticky sestavit každé mužstvo.

Zcela novou dynamiku pøináší do hry Wii Remote, nebo Mario Strikers: Charged Football vybízí k instinktivním pohybùm. Základní herní pohyby budou sice ovládány prostøednictvím køížového ovladaèe a tlaèítek, ale jakmile bude hra zajímavìjší, pøijdou na øadu pohybové senzory ve Wii-Remote: pomocí správného mávnutí je možné protihráèe obehrát a pokud možno vyrvat mu míè. A brankáø potøebuje rychlé „koèièí“ reakce s Wii-Remote, aby poslal nebezpeèné balóny zpátky do vzduchu.

Se starými dobrými pravidly nemá Mario Strikers: Charged Football nic spoleèného. Proto obdrží faulovaní hráèi vtipné pomocné prostøedky, aby mohly faul odplatit.

Tuto zábavu si mohou v multiplayer módu souèasnì užít až ètyøi hráèi, kteøí se rozdìlí na dva týmy. A díky službì Nintendo Wi-Fi Connection se mohou vyzvat na souboj fotbalové týmy z celé Evropy. K variantì více hráèù patøí i „Bodová hra“, ve které proti sobì bojují náhodnì vybraní hráèi a vítìzem se stává ten, který nasbírá nejvíce bodù, a „Pøátelská hra“, ke které mùže hráè sám pozvat vybraného spoluhráèe.

V hlavním módu „Cesta za pohárem“ stojí Wii fotbalisté pøed extrémním požadavkem: musí získat tøi rozdílné poháry.Jednoduchou akèní hru mohou naopak hráèi zažít v „Dominantním módu“. Dovoluje hráèi zápas podle svého mìøítka, ve kterém si mùže sám urèit pravidla, možné triky a stadion. A vybírat bude moci z více než 17 rozdílných fotbalových stadionù, které mohou ovlivnit prùbìh hry.