Mario & Sonic at the Olympic Games

Vìèní rivalové (knírkatý instalatér Mario a modrý bodlináè Sonic) koneènì dostávají šanci pomìøit síly navýsost elegantním zpùsobem.

Oficiální licence pekingských olympijských her umožnila tvùrcùm zahrnout do hry skuteèné stadiony a sportovištì, na kterých se vedle výše jmenovaných ústøedních hrdinù objeví i další slavné postavièky jako napøíklad Mariùv kolega Luigi, zelený dráèek Yoshi anebo Sonicùv souputník lišáèek Tails. Samozøejmostí je podpora multiplayeru, stejnì jako stylové ztvárnìní všech olympijských disciplín, mezi kterými nechybí ani stolní tenis a další atraktivní sporty. Pøi dovádìní na virtuálních olympijských kolbištích se samozøejmì neobejdete bez WiiMotu, jehož dùsledné a nápadité využití vtiskává intenzitì hráèského zážitku zcela nový rozmìr.