Mario Party 8

Populární spoleèenská videohra Mario Party 8 pøináší spoustu nových a ještì více støeštìných miniher, než kdykoli pøedtím. A to všechno navíc na míru uzpùsobené Wii Remote.

Jak již název napovídá, je Mario Party hrou, která oslavuje vše kolem Maria. Hráèi tak budou mít možnost hrát za 14 klasických postav (zatím nejvìtší výbìr v celé sérii), a to buï se starými dobrými známými, se kterými se mohli setkat v 20tileté sérii Mario her, nebo s úplnými nováèky jako jsou Hammer Bro a Blooper.

Hra nabízí:
– Ovládání pomocí pohybového senzoru – veslování na øece, rozbíjení pøedmìtù, poulièní závody, jízda na motorce a motokárách nebo chùze po vysutém provaze s tyèí.
– Ovládání pomocí kurzoru – støelba ve strašidelném domì, zdobení dortu èi výbìr správných odpovìdí na èas.
– Ovládání za pomoci Wii Remote tlaèítek – protloukání se fotbalovou rvaèkou èi pøekonávání pole otáèejících se plošinek.

Mario Party 8 bude také obsahovat celou øadu nových miniher, šest nových hracích plánù a mnoho nových herních módù. A také nìkolik zcela nových „extra-velkých“ miniher jako jsou Star Carnival Bowling èi Table Menace. Každou z miniher bude možno hrát až ve ètyøech hráèích najednou, pøièemž každý hráè bude potøebovat svùj Wii Remote.