Lego Bionicle Heroes

Bionicle Heroes pøivádí hráèe na tajuplný ostrov Voya Nui. Zde vklouzne do role hrdinného Toa Inika, aby pøemohl zákeøné Piraky a zajistil budoucnost ostrova. Šest Pirakù totiž zotroèilo obyvatele ostrova a ukradlo všemocnou masku života. Tajemná a nebezpeèná síla této masky života pøemìnila obyvatele ostrova ve zlomyslné kreatury, jaké už léta nikdo nespatøil. Hráè tedy musí zvítìzit na Piraky a pøivést na ostrov opìt svobodu.

Hra nabízí:
– Tvùrci Lego Star Wars pøedstavují oficiální Bionicle dobrodružství.
– Pøes 25 akcí naplnìných levelù v šesti jedineèných a detailních dìjištích.
– Kromì nových postav tohoto roku – Tao Inika, Piraka a titánù Axonn a Brutaka – obsahuje hra více než 50 Bionicle postav ze vèerejška i dneška.
– Všech šest Toa a jejich vždy jedineèné zbranì a schopnosti jsou hratelné.
– Kromì toho mùže hráè vklouznout do role záludného Piraka.
– Bonusy se starají o dlouhou herní zábavu a pøekvapení na ostrovì.