Juiced 2: Hot Import Night

Razantní závodní akce! Nastupte a tìšte se na množství zábavy! Ve høe Juiced 2: Hot Import Nights mùžete hned startovat a v dech beroucích driftových výzvách neb pøi velkých tuningových událostech ukázat, že patøíte k nejlepším závodníkùm ulice. Samozøejmì si mùžete sestavit svùj vlastní závodní vùz a sladit mnoho tuningových nabídek s vaším osobním stylem jízdy. Použijte k tomu pravé souèástky z trhu pøíslušenství, se kterými mùže být vaše auto rychlejší a lepší!

Juiced 2: Hot Import Nights nabízí ve svých tzv. “Driver DNA” technologiích zcela zvláštní druh umìlé inteligence, která ovládá poèítaèové jezdce: bìhem hry bude hodnocen váš styl jízdy a ukázan v profilu – “Driver DNA”. Tento profil mùžete poslat kamarádùm nebo si mùžete sami stáhnout “Driver DNA” ostatních Top-jezdcù a integrovat ho do hry. Tito jezdci, kteøí jsou øízení prostøednictvím umìlé inteligence, využijí potom “Driver DNA” a dodávají vám neustále novou vzrušující poulièní závodní akci!

Hra nabízí:
– Jezdìte a driftujte pøed velkým množstvím divákù a staòte se hvìzdou Hot Import Night Party!
– Pokud zvládnete driftovat obzvl᚝ dobøe v nìjaké zatáèce, obdržíte extra velkou nitro-podporu!
– Ovlivnìte množství mimoøádných driftù a pøedjíždìcích manévrù!
– Tuningové možnosti – postavte si napø. nové dveøe v lambo stylu, využijte moderní LM-disky a umístìte samolepky, kam chcete!
– Dostaòte se na závody kolem památek v San Franciscu, Londýnì, Øímì, Tokiu, Sydney a Paøíži!
– Driver DNA – stáhnìte se individuální jízdní profil vašich pøátel nebo skuteèných Top pilotù!
– 90 digitálních naskenovaných aut a více než 350 pravých tuningových èástí.