Harvest Moon: Tree of Tranquility

Harvest Moon: Tree of Tranquility je další díl ze slavné série Harvest Moon. Ve høe se ocitnete na ostrovì Waffle a vaším úkolem bude pìstování rostlin, práce na poli a postupem èasu i tìžba drahokamù, starost o zemìdìlská ale i jiná zvíøata. Budet rozšiøovat svùj majetek a polnosti, chovat více druhù zvìøe a rostlin. Pomocí specifického ovládáni Nintenda Wi tu budete napøíklad sekat døevo, sázet rostliny a poznáte mnoho dalších èinností které neodmyslitelnì patøí k životu na vsi a zemìdìlství jako takovému.