Harvest Moon DS

Flower Bud Village je jednou z tìch zapadlých a skoro zapomenutých vesnic, se kterými se mùžeme setkat nejenom vysoko v horách. To ale hráèe nesmí odradit od výhodného nákupu kousku místní pùdy a bude jenom na nìm, jak se zachová k novì pøíchozím a jak se s nimi podìlí o zem. Bude rozhodovat o tom, kde postaví farmu, vychová rodinu, založí vesnici, obnoví kult bohynì Harvest …

Hra nabízí:
– Hráè si mùže vybrat, jestli bude hrát za dívku èi chlapce. Každé pohlaví má 10 potenciálních partnerù.
– Hráè mùže odemknout skryté multiplayerové mini hry.
– Hráè si mùže koupit zem u vody, moøe èi ve vesnici.
– Hráè pìstuje plodiny, chová zvìø (krávy, ovce, konì atd.), kope drahokamy nebo rybaøí.
– Hráè mùže porážet ostatní farmáøe na poli nebo na festivalech.

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.