Harvest Fishing

Abyste pomohli své mladší sestøe probudit se z jejího nevysvìtlitelného spánku, musíte nalézt Krále Øek a tak se vydáte na cestu k øekám, bažinám, rybníkùm a skrytým rybáøským místùm. Ale pøi tomto dobrodružství nebudete sami. Spøátelte se s magickými bytostmi Záhadného údolí a zpøístupnìte si jejich zvláštní schopnosti, které vám pomohou. Jste poslední nadìjí vaší sestry a bude jen na vašich rybáøských dovednostech, zda chytnete nepolapitelného Krále Øek!

Hra nabízí:

  • Inovativní rybáøský engine využívající dotykovou obrazovku!
  • Shromáždìte sbírku návnad, prutù a dalších pøedmìtù!
  • Zahrajte si mnoho rùzných miniher!
  • Puste se do rybáøského turnaje s vašimi pøáteli pøes Nintendo Wi-Fi pøipojení!